Afganistan: Taliban odmietol výzvu vlády na dodržiavanie prímeria počas ramadánu

Afgan­ské fun­da­men­ta­lis­tic­ké hnu­tie Tali­ban odmiet­lo výzvu ústred­nej vlá­dy v Kábu­le, aby neúto­či­lo počas posvät­né­ho pôst­ne­ho mesia­ca rama­dán, kto­rý sa začal v pia­tok. Pod­ľa Tali­ba­nu nie je žia­dosť o prí­me­rie „raci­onál­na”, infor­mu­je agen­tú­ra AFP.

Afgan­ský pre­zi­dent Ašraf Gha­ní ape­lo­val na mili­tan­tov, aby počas rama­dá­nu v Afga­nis­ta­ne zlo­ži­li zbra­ne.

Hovor­ca Tali­ba­nu Suhajl Šáhín v prís­pev­ku na Twit­te­ri vlád­ny návrh o dodr­žia­va­ní prí­me­ria kri­ti­zo­val. Pokra­ču­jú­ce nási­lie zdô­vod­nil pre­tr­vá­va­jú­ci­mi nez­ho­da­mi v súvis­los­ti s prí­pad­ným mie­ro­vým pro­ce­som a odkla­da­nou výme­nou väz­ňov.

„Žia­dosť o prí­me­rie nie je raci­onál­na ani pre­sved­či­vá,” napí­sal Šáhín a obvi­nil vlá­du z ohro­zo­va­nia živo­tov väz­ňov počas koro­na­ví­ru­so­vej pan­dé­mie.

Naj­nov­šia vlna nási­lia, kto­rú ten­to týž­deň povs­tal­ci zača­li, si vyžia­da­la živo­ty desia­tok prí­sluš­ní­kov afgan­ských bez­peč­nost­ných síl.

Pokra­ču­jú­ce úto­ky vrha­jú pochyb­nos­ti na budúc­nosť inter­ných roz­ho­vo­rov medzi Tali­ba­nom a afgan­ský­mi stra­na­mi.

Na zákla­de mie­ro­vej doho­dy, kto­rú ešte kon­com feb­ru­ára s Tali­ba­nom pod­pí­sa­li Spo­je­né štá­ty, by vlá­da v Kábu­le mala pre­pus­tiť cel­ko­vo 5000 extré­mis­tov. Tali­ban sa v rám­ci tej­to doho­dy zavia­zal, že pus­tí na slo­bo­du 1000 pod­po­ro­va­te­ľov cen­trál­nej vlá­dy.

Doho­du o prí­me­rí, kto­rá zahŕňa stia­hnu­tie ame­ric­kých vojen­ských jed­no­tiek z Afga­nis­ta­nu, pod­pí­sa­li Spo­je­né štá­ty s Tali­ba­nom 29. feb­ru­ára. Ame­ri­ča­nia sa zavia­za­li opus­tiť kra­ji­nu do júla 2021 za pred­po­kla­du, že Tali­ban dodr­ží via­ce­ré bez­peč­nost­né záru­ky a bude viesť roz­ho­vo­ry s vlá­dou.

Zdroj:tasr