Afganistan: Prezident Ghaní prisľúbil urýchliť prepúšťanie členov Talibanu

Afgan­ský pre­zi­dent Ašraf Gha­ní pri­sľú­bil v nede­ľu urých­le­nie pre­púš­ťa­nia väz­ňov z radov Tali­ba­nu po tom, ako pri­ví­tal prek­va­pi­vú ponu­ku toh­to mili­tant­né­ho hnu­tia na troj­dňo­vé prí­me­rie počas mos­lim­ské­ho sviat­ku íd al-fitr.

„Ako zod­po­ved­ná vlá­da pod­ni­ká­me ďal­ší krok vpred. Ozna­mu­jem, že zrých­lim pre­púš­ťa­nie väz­ňov z Tali­ba­nu,” pove­dal Gha­ní v prí­ho­vo­re k obča­nom pri prí­le­ži­tos­ti sviat­ku, kto­rým sa kon­čí pôst­ny mesiac rama­dán. Vyzval tiež mili­tan­tov, aby pokra­čo­va­li v pre­púš­ťa­ní prí­sluš­ní­kov afgan­ských bez­peč­nost­ných síl, kto­rých zadr­žia­va­jú.

Tali­ban a USA vo feb­ru­ári po mesia­coch roko­va­ní pod­pí­sa­li his­to­ric­kú doho­du, kto­rá sta­no­vu­je, že Was­hing­ton do budú­ce­ho roka stiah­ne všet­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu, ale žia­da za to bez­peč­nost­né záru­ky.

Táto doho­da sta­no­vu­je, že afgan­ská vlá­da by mala pre­pus­tiť 5000 zadr­žia­va­ných čle­nov Tali­ba­nu a vzbú­ren­ci 1000 prí­sluš­ní­kov štát­nych bez­peč­nost­ných síl.

Výme­na väz­ňov je vní­ma­né ako krok k budo­va­niu dôve­ry pred dlho oča­ká­va­ný­mi mie­ro­vý­mi roz­ho­vor­mi medzi Tali­ba­nom a vlá­dou v Kábu­le. Tá zatiaľ pus­ti­la na slo­bo­du oko­lo 1000 čle­nov hnu­tia, kto­ré zasa pre­pus­ti­lo pri­bliž­ne 300 prí­sluš­ní­kov afgan­ských síl.

Od vojen­ské­ho zása­hu USA v Afga­nis­ta­ne v roku 2001 sa boje v kra­ji­ne zasta­vi­li dosiaľ len jedi­ný raz, a to na zákla­de troj­dňo­vé­ho prí­me­ria medzi Tali­ba­nom a Kábu­lom, vyhlá­se­né­ho tiež pri prí­le­ži­tos­ti sviat­ku íd al-fitr v roku 2018. Vte­daj­šie prí­me­rie ini­ci­oval Gha­ní.

Zdroj:tasr