Afganistan prepustí 5000 militantov z Talibanu v dvoch fázach

Afgan­ský pre­zi­dent Ašraf Gha­ní vydal v stre­du výnos, na zákla­de kto­ré­ho bude z väz­níc postup­ne pre­pus­te­ných 5000 bojov­ní­kov mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA s odvo­la­ním sa na odkaz pre­zi­den­tov­ho hovor­cu Sádi­ka Sádi­kí­ho na Twit­te­ri.

Na znak dob­rej vôle bude v počia­toč­nej fáze postup­ne pre­pus­te­ných 1500 čle­nov Tali­ba­nu, čím by sa mali začať roz­ho­vo­ry medzi afgan­skou vlá­dou a mili­tant­mi. Ďal­ších 3500 väz­ňov pre­pus­tia afgan­ské úra­dy po za začiat­ku roz­ho­vo­rov pod pod­mien­kou, že dôj­de k hma­ta­teľ­né­mu obme­dze­niu nási­lia, uvá­dza sa vo výno­se pozos­tá­va­jú­com zo šty­roch člán­kov.

Postup­né pre­púš­ťa­nie väz­ne­ných čle­nov Tali­ba­nu sa začne v sobo­tu v náprav­nom zaria­de­ní v pro­vin­cii Par­ván, pri­čom kaž­dý deň bude pre­pus­te­ných 100 väz­ňov. Ich výber sa usku­toč­ní na zákla­de veku, zdra­vot­né­ho sta­vu ale­bo zostá­va­jú­cej čas­ti tres­tu odňa­tia slo­bo­dy. Po začiat­ku pria­mych roz­ho­vo­rov medzi afgan­skou vlá­dou a Tali­ba­nom pre­pus­tia kaž­dé dva týžd­ne 500 väz­ňov, až kým ich počet nedo­siah­ne 3500. Kaž­dý pre­pus­te­ný väzeň bude povin­ný pod­pí­sať vyhlá­se­nie, že sa zno­vu neza­po­jí do bojov pro­ti afgan­ským vlád­nym silám. Pod­mien­kou Tali­ba­nu na zača­tie pria­mych roz­ho­vo­rov s afgan­skou vlá­dou je však pre­pus­te­nie 5000 väz­ňov výme­nou za pre­pus­te­nie 1000 afgan­ských zajat­cov.

Hovor­ca poli­tic­kej kan­ce­lá­rie Tali­ba­nu Suhajl Šáhín v uto­rok pre agen­tú­ru DPA pove­dal, že ofi­ciál­ne vnút­ro­af­gan­ské roz­ho­vo­ry, kto­ré boli naplá­no­va­né na 10. mar­ca, sa neu­sku­toč­nia, pre­to­že väz­ne­ní bojov­ní­ci Tali­ba­nu zatiaľ nebo­li pre­pus­te­ní. Šáhín tiež pove­dal, že Tali­ban poža­du­je pre­pus­te­nie tých väz­ňov, kto­rých mená boli uve­de­né na zozna­me odo­vzda­nom ame­ric­kým pred­sta­vi­te­ľom počas roz­ho­vo­rov medzi hnu­tím a USA v katar­skej met­ro­po­le Dau­ha. Na ich zákla­de bola 29. feb­ru­ára pod­pí­sa­ná doho­da, kto­rej súčas­ťou je aj postup­né stia­hnu­tie ame­ric­kých síl z Afga­nis­ta­nu v prie­be­hu 14 mesia­cov.