Slovensko

PREDCHÁDZAJÚCE
ĎALŠIE

Vláda schválila stratégiu na zabezpečenie kybernetickej obrany SR

Na zabez­pe­če­nie kyber­ne­tic­kej obra­ny štá­tu je potreb­né roz­ví­jať plno­hod­not­né národ­né spô­so­bi­los­ti kyber­ne­tic­kej obra­ny, budo­vať a roz­ví­jať nasa­di­teľ­né kyber­ne­tic­ké spô­so­bi­los­ti Ozb­ro­je­ných síl SR a postu­po­vať v súla­de s medzi­ná­rod­ný­mi záväz­ka­mi. Vyplý­va to zo Stra­té­gie kyber­ne­tic­kej obra­ny SR, kto­rú v stre­du schvá­li­la…

Premiér Heger hovoril na hraniciach s Ukrajinou o vzájomnej solidarite

Pre­mi­ér SR Edu­ard Heger (OĽANO) vyz­dvi­hol počas náv­šte­vy slo­­ve­n­s­ko-ukra­­ji­n­s­kej hra­ni­ce vo Vyšnom Nemec­kom vzá­jom­nú soli­da­ri­tu. Zdô­raz­nil pri­pra­ve­nosť Slo­ven­ska podať Ukra­jin­com ute­ka­jú­cim pred voj­nou pomoc­nú ruku aj v podo­be občerstve­nia či uby­to­va­nia. „Je tu zima, chce­me, aby ľudia zby­toč­ne von­ku nemrz­li.…

Zahraničie

PREDCHÁDZAJÚCE
ĎALŠIE

Ukrajina dostane od SR pomoc, ktorú bude vedieť poskytnúť, zhodli sa Naď a Korčok

Ukra­ji­na dosta­ne od Slo­ven­ska takú pomoc, akú bude vedieť naša kra­ji­na poskyt­núť. Zhod­li sa na tom minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) a šéf slo­ven­skej dip­lo­ma­cie Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS). Naď tvr­dí, že dis­ku­sia o poskyt­nu­tí stí­ha­čiek Ukra­ji­ne nepre­bie­ha. Kor­čok zopa­ko­val,…

Rusko napadlo na Ukrajinu

V noci zo štvr­t­ka na pia­tok Rus­ko zača­lo invá­ziu na Ukra­ji­nu. Volo­dy­myr Zelen­skyj, ukra­jin­ský pre­zi­dent vo štvr­tok vyhlá­sil stan­né prá­vo a vyzval obča­nov, aby nepod­lie­ha­li pani­ke po tom, ako rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin ozná­mil začia­tok vojen­skej ope­rá­cie na Ukra­ji­ne. Ter­čom…

NATO / EÚ

PREDCHÁDZAJÚCE
ĎALŠIE

Rusko napadlo na Ukrajinu

V noci zo štvr­t­ka na pia­tok Rus­ko zača­lo invá­ziu na Ukra­ji­nu. Volo­dy­myr Zelen­skyj, ukra­jin­ský pre­zi­dent vo štvr­tok vyhlá­sil stan­né prá­vo a vyzval obča­nov, aby nepod­lie­ha­li pani­ke po tom, ako rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin ozná­mil začia­tok vojen­skej ope­rá­cie na Ukra­ji­ne. Ter­čom…

Podpis dohody o obrannej spolupráci s USA sa očakáva 3. februára

Pod­pis doho­dy o obran­nej spo­lu­prá­ci medzi Slo­ven­skou repub­li­kou a Spo­je­ný­mi štát­mi ame­ric­ký­mi sa oča­ká­va vo štvr­tok 3. feb­ru­ára. Do USA pre­to vyces­tu­je slo­ven­ská dele­gá­cia na čele s mini­strom obra­ny Jaro­sla­vom Naďom (OĽANO) a mini­strom zahra­nič­ných vecí Iva­nom Kor­čo­kom (nomi­nant SaS).…

Podujatia

PREDCHÁDZAJÚCE
ĎALŠIE

V Trenčianskych Tepliciach sa zišli pyrotechnici. Predstavili novinky a ocenili odborníkov

Prí­sluš­ní­ci ozb­ro­je­ných zbo­rov sa počas kon­fe­ren­cie zame­ra­li na výme­nu skú­se­nos­tí z nasa­de­nia v ope­rá­ciách NATO a OSN mimo úze­mia vlast­né­ho štá­tu. Orga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie bola spo­loč­nosť ZVS hol­ding a.s. Záš­ti­tu nad kon­fe­ren­ci­ou pre­vza­lo Minis­ter­stvo obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky. Medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia pod záš­ti­tou…

V Dubaji otvorili AirShow 2019

V Duba­ji v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch v nede­ľu 17. novem­bra otvo­ri­li po dvoch rokoch letec­kú výsta­vu Dubai AirS­how. Ide už o šest­nás­ty roč­ník bie­ná­le. Pod­ľa ofi­ciál­nych úda­jov má byť na dubaj­skom letis­ku viac ako 1300 vysta­vo­va­te­ľov a 165 lie­ta­diel. V…